Grupa Bemo

Polityka prywatności

Cieszymy się z wizyty Państwa na naszej stronie. 

Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Bemo Motors sp. z o.o. (ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, KRS: 0000132096) oraz pozostałe podmioty z grupy kapitałowej Bemo Motors:

– Auto Club sp. z o.o. (ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań, KRS: 0000271353)

– Auto Bruno sp. z o.o. (ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań, KRS: 0000237929)

– Auto Galeria sp. z o.o. (ul. Mosiężna 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS: 0000040608)

– Auto – Studio sp. z o.o. (ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, KRS: 0000290916)

– Inwestycje Mrugalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań, KRS:

0000331273)

– GBrent Sp. z o.o. (ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, KRS: 0000422694)

(każdy zwany dalej „Administratorem”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Powołano inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 727 620 163 lub pod adresem email: iod@grupabemo.pl

CELE PRZETWARZANIA

3. Każdy z Administratorów przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres korenspondencyjny) w celu:

1) działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Klienta, tj. marketingu usług oferowanych przez Klienta oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

7) marketingu usług oferowanych przez Klienta w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Bemo Motors następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

innym podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy, w tym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Bemo Motors;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w obszarze marketingowym;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub doradcze;

innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.

Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaną umową – przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;

marketingu usług oferowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;

realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;

opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

PRAWO DO WYCOWANIA ZGODY

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);

sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);

usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);

przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesó Administratora, w tym profilowania. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Klienta danych, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Administrator może odmówić Klientowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych usług.

Podanie przez Klienta osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu Klienta.

Administrator oświadcza :

informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie.

Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. 

Pozwalają nam również jak najlepiej dopasowywać strony do Państwa potrzeb i upodobań.

informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. 

Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. 

Ponadto użytkownik ma prawo żądać ich usunięcia.

w celu usprawnienia działania witryny korzystamy z Cookies.

Czym są pliki „cookies” ?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, 

który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), 

z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. 

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Do czego używamy plików „cookies” ?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika.

Dzięki nim można dodawać samochody do schowka oraz porównywarki na stronie ofert specjalnych Grupy Bemo. 

Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zarządzanie plikami Cookies

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, jednak może to spowodować, że nie które elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo. 

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

– Google Chrome 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. 

W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. 

W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

– Usuwanie plików cookie 

– Domyślne blokowanie plików cookie 

– Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. 

Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. 

Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. 

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. 

Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.